Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

AD

(Active Directory) pozwala administratorom sieci, centralnie, z poziomu jednego komputera zarządzać całym zbiorem użytkowników w sieci

Addon

dodatek do oprogramowania, rozwiązanie uzupełniające

AI

(Artificial Intelligence) sztuczna inteligencja, wszelkie próby naśladowania inteligencji człowieka np. w systemach IT

AltB2B

nowoczesna platforma komunikacji biznesowej umożliwiajaca bezobsługową sprzedaż w modelu Business-to-Business

Analizy predykcyjne

wykorzystanie zaawansowanych technik analitycznych do przetwarzania danych historycznych tak, aby na ich podstawie prognozować przyszłe zdarzenia

AP

(accounts payable) zobowiązania

API

(Application Programming Interface) – interfejs programowania aplikacji

Aplikacja

oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie aplikacyjne – każdy samodzielny program komputerowy lub element pakietu oprogramowania, wykonujący określone zadania

APS

(advanced planning and scheduling) zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

AR

(anaccounts receivable) należności

Architektura aplikacji

Architektura oprogramowania – podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jej budowy i rozwoju

Assemble to Order

(ATO) połączenie metod MTS i MTO – pozwala na wykonanie produktu na konkretne zamówienie, ale z wykorzystaniem wyprodukowanych wcześniej komponentów (półproduktów).

Asset tracking

automatyczna identyfikacja i śledzenie zasobów fizycznych z wykorzystaniem róznych metod znakowania (np. kody kreskowe, kody QR, nadajniki RFID, beacon)

ATP

(available-to-promise) kontrola dostępności towaru

B2B

obsługa relacji typu firma – firma, skrót oznaczający transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi

B2C

obsługa relacji typu firma – konsument, skrót oznaczający transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi

Baza danych

zorganizowany zbiór usystematyzowanych informacji/danych

BI

(Business Intelligence) – analityka biznesowa – inteligentna analiza danych, pozwalająca na ich błyskawiczne zbieranie, eksplorację, interpretację i analizowanie

Biała lista

wykaz podmiotów zarejstrowanych jako podatnicy VAT, umożliwiajacy sprawdzenie czy podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT

Big Data

duże zbiory nieustrukturyzowanych danych, wmagające przetwarzania w celu uzyskania wartosciowej analizy

Bilans

(balance sheet) zestawienie aktywów i pasywów sporządzane na początek i koniec okresu sprawozdawczego w organizacjach prowadzących księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości

BOM

(Bill of material) – Drzewo produktu – lista wszystkich komponentów, części i surowców, z których składa się wyrób gotowy, operacji produkcyjnych i zasobów (ludzie, maszyny)

CaaS

(Communications as a Service) komunikacja jako usługa

CAPEX

(Capital Expenditures) wydatki związane z rozwojem firmy/produktu. Wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w ramach zakupu lub zwiększenia użyteczności aktywów takich jak: sprzęt do produkcji, budynki przemysłowe czy inne nieruchomości

Cash Flow

przepływ środków pieniężnych, jednen z elementów sprawozdania finansowego

Chmura obliczeniowa

system złożony z elementów udostępionych przez różnych dostawców

Chmura prywatna

naśladuje model dostarczania usług informatycznych obecny dla chmur publicznych, ale znajduje się w całości wewnątrz sieci korporacyjnej i służy konkretnej organizacji

Chmura publiczna

rodzaj usługi chmury obliczeniowej, w której infrastruktura jest własnością pojedynczej organizacji

Cloud

chmura obliczeniowa umożliwiająca eliminację konieczności zakupu licencji czy instalowania i admininistracji oprogramowaniem

COGS

(cost of goods sold) – koszt własny sprzedaży

CRM

(Customer Relationship Management) strategia zarządzania kontaktami i relacjami z klientami, ale też okazjami sprzedażowymi. CRM pozwala budować i utrzymywać relacje biznesowe zarówno z aktualnymi jak i potencjalnymi klientami.

Cross-docking

metoda dystrybucji towarów, tzw. przeładunek kompletacyjny – polega na przewiezieniu towarów z różnych magazynów lub od różnych dostawców do miejsca kompletacji i skierowania do dalszej wysyłki z pominięciem etapu magazynowania

CRP

(capacity requirements planning) planowanie zdolności produkcyjnej

Crystal Reports

zintegrowane narzędzie analityczne i raportujące, które umożliwia generowanie zapytań do bazy danych i wizualizacje wyników w postaci graficznej

CTP

(capable-to-promise) – proces składania zamówień na podstawie dostępnych zapasów

Customer Checkout

moduł kasowy dla SAP Business One typu POS (Point of Sale) umożliwiający realizację szybkiej sprzedaży

Cykl życia produktu

okres, w którym produkt jest dostępny na rynku

Czytnik Kodów Kreskowych

skaner kodów kreskowych – służy do skanowania i odczytywania kodów (kreskowych, QR) znajdujących się na produktach

Data center

Centrum Przetwarzania Danych jest budynkiem lub grupą budynków przeznaczonych do przechowywania i przetwarzania danych.

DBMS

(Database Management System) system zarządzania bazami danych

DMS

(Document Management System) zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów

Dropshipping

model logistyczny polegający dostawie towaru bezpośrednio od dostawcy do klienta z pominięciem magazynowania towaru przez właściciela sklepu internetowego

DSD

(Direct Store Delivery) dostawa towaru bezpośrednio do sklepów klienta

e-biznes

działalność gospodarcza w Internecie

e-commerce

sprzedaż w Internecie

e-faktura

faktura elektroniczna, wystawiona i dostarczona do odbiorcy w wybranym formacie elektronicznym (np. xml, pdf)

e-marketing

marketing w Internecie

EAI

(Enterprise Application Integration) koncepcja dotycząca technologii w firmie, łącząca aplikacje i procesy biznesowe w jeden zintegrowany system

EAM

(Enterprise Asset Management) – zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa

EDI

(Electronic Data Interchange) Elektroniczna Wymiana Danych

Elixir

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych

Enterprise search

(wyszukiwanie korporacyjne) to rozwiązanie programowe, w którym autoryzowani użytkownicy mogą pobierać dane z kilku różnych źródeł

ERP

(Enterprise Resource Planning) oprogramowanie umożliwiające efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa: ludźmi, procesami i danymi

ETO

(Engineer-to-Order) to rodzaj produkcji, w którym produkt jest projektowany i produkowany na indywidualne zamówienie klienta zgodnie z jego dokładną specyfikacją

FP&A

(Financial Planning & Accounting) planowanie, budżetowanie i analiza finansowa

Fulfillment w e-commerce

outsourcing logistyki, powierzenie firmie zewnętrznej zadań związanych z magazynowaniem, kompletacją i wysyłką towarów

GP

(Gross Profit) zysk brutto

GUI

(Graphical User Interface) Graficzny Interfejs Użytkownika

HA

(High Availability) system wysokiej dostępności/niezawodności

Harmonogram rzeczowo-finansowy

przestawia terminowy rozkład poszczególnych prac oraz ich koszty np. przy realizacji projektów

Harmonogramowanie wsteczne

(back scheduling) metoda produkcji polegająca na obliczaniu harmonogramu produkcji, w której punktem wyjścia jest wymagany termin realizacji zlecenia

HCM

(Human Capital Management) zarządzanie kapitałem ludzkim

Hosting

udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni

HR

(Human Resources) zasoby ludzkie

HRM

(Human Resources Management) połączenie metod i narzędzi związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji

IaaS

(Infrastructure as a service) – infrastruktura jako usługa/serwis – model chmury dostarczającej klientowi zasoby zwirtualizowane

IAM

(Identity and Access Management) zarządzanie tożsamością i dostępem

IBP

(Integrated Business Planning) zintegrowane planowanie biznesowe

IFRS

(International Financial Reporting Standards) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

In-Memory

przetwarzanie danych w pamięci – nowoczesna technologia zarzadzania danymi, która wykorzystuje dane dostępne wyłącznie w pamięci RAM, w odróżnienieniu od tradycyjnego zarządzania bazą danych, wykorzystującego pamięc dyskową. Dostęp do danych w pamięci eliminuje czas potrzebny na odpytanie danych z dysku, co znacząco wpływa na szybkość i wydajność działania bazy danych.

Intrastat

system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozu i przewozu towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego

IOSS

(Import One Stop Shop)

IPaaS

(Integration Platform as a Service) platforma zapewniająca integrację pomiędzy różnymi usługami w chmurze

JIT

(Just-in-Time) – dokładnie na czas, strategia zarządzania produkcją oraz logistyką

JPK

(Jednolity Plik Kontrolny) – ustandaryzowany zbiór danych, który generuje się z systemów informatycznych wspierających księgowość przedsiębiorców, rozliczających podatek od towarów i usług (VAT)

Kanban

system organizacji produkcji, koncepcja związana z produkcją lean i just-in-time (JIT). Poszczególne procesy produkcyjne lub logistyczne są wywoływane za pomocą kart (metoda wywodzi się z Japonii, gdzie kanban oznacza ‘widoczną kartkę’ -nazwa odnosi się do łatwej wizualizacji przepłuwu procesu produkcyjnego, najczęsciej na taw. tablicy kanbanowej). Metoda koncentruje się na wytworzeniu dokładnie takiej ilości produktu, jaka […]

KCP

Karta Czasu Pracy

KNR

Katalogi Nakładów Rzeczowych – normy kosztorysowania

Kod kreskowy

graficzne odzwierciedlenie zawartych w kodzie informacji, poprzez kombinację następujących po sobie kresek, ustalonych według przyjętych zasad budowy danego kodu

Kod kreskowy GS1

nośnik danych, który pozwala na zakodowanie znaków należących do wielu rodzajów alfabetów

Kod kreskowy LEI

identyfikator podmiotów prawnych

Kod kresokowy EAN

(European Article Number – Europejski Kod Towarowy) unikalny standard kodów kreskowych, stosowany do indentyfikacji produktów, rozpoznawalny na całym świecie

Kod QR

(Quick Response) alfanumneryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny

Kolektor danych

terminal mobilny wyposażony w czytnik kodów kreskowych , wykorzystywany najczęściej przez pracowników magazynu do wprowadzania lub pobierania danych (online lub offline) z systemu ERP, w celu identyfikacji towarów lub produktów, sprawdzania stanów magazynowych, lokalizacji składowania, przyjmowania i wydywania towarów, inwentaryzacji itd.

Kolokacja serwerów

najprostsza forma usług w chmurze, polega na wynajmie pomieszczenia czy przestrzeni w serwerowni i dostępu do infrastruktury niezbędnej do zarządzania serwerem

KPI

(Key Performance Indicators) Kluczowe Wskaźniki Efektywności – wskaźniki mierzące realizację określonych wcześniej celów

KSeF

Krajowy System e-Faktur, to system którego celem będzie rejestrowanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (dokument elektroniczny w określonym formacie). KSeF zostanie wprowadzony jako dobrowolne rozwiązanie od 1 stycznia 2022, a od 2023 roku będzie obligatoryjny.

KSR Krajowe

Krajowe Standardy Rachunkowości – krajowe standardy i interpretacje, które dotyczą rachunkowości

Łańcuch dostaw

(Supply chain) łańcuch powiązań ludzi, informacji, działań i zasobów, zaangażowanych w dostarczenie produktu do klienta końcowego, od momentu złożenia zamówienia przez klienta, przez magazynowanie, czy procesy wytwórcze, do dostarczenia produktu lub usługi i rozliczenia transakcji

Licencja limitowana

licencja użytkownika SAP Business One, umożliwiająca pracę z systemem tylko w określonych obszarach. Licencja limitowana dzieli się na licencję CRM, logistyczną i finansową

Licencja na użytkownika nazwanego

(Named User License) licencja użytkownika systemu, przypisana konkretnej osobie, do konkretnego konta

Licencja profesjonalna

licencja użytkownika SAP Business One, zapewniająca mozliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu

Licencja serwerowa

licencja dostępu do oprogramowania serwerowego?, niezależna od liczby użytkowników

Licencja użytkownika pośredniego

(Indirect access) Dostęp pośredni jest rodzajem licencji, która pozwala na korzystanie z SAP Business One wyłącznie za pośrednictwem jego aplikacyjnych interfejsów programistycznych. Nie ma dostępu do żadnego z interfejsów użytkownika

Low-code

podejście tworzenia oprogramowania, które nie wymaga kodowania w celu projektowania procesów i ich automatyzacji. Zamiast złożonych języków programowania stosowane są uproszczone interfejsy wizualne z podstawową logiką i funkcjami. Platformy „niskokodowe” to sposób na szybkie tworzenie aplikacji bez konieczności ręcznego pisania kodu.

LRDTSA

(Linear Regression with Damped Trend and Seasonal Adjust) – regresja liniowa z trendem tłumionym i korektą sezonową

Machine Learning

(Uczenie maszynowe) samouczenie się maszyn, systemy samouczące się – metoda bazująca na technikach sztucznej inteligencji (AI) i wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów analizy danych, która daje urządzeniom możliwość naśladowania sposobu w jaki uczą się ludzie, stopniowo doskonaląc się i zwiększając dokładność, bez konieczności ich programowania

Magazyn konsygnacyjny

magazyn należący do określonego podmiotu, w którym przechowuje się towary należące do dostawcy (magazyn zlokalizowany w Polsce, przechowujący towary należące do zagranicznego dostawcy). Towary stają się własnością nabywcy dopiero wtedy, gdy zostaną pobrane z magazynu, do tego momentu koszty i odpowiedzialnośc ponosi dostawca

Magento

platforma e-commerce pozwalająca na tworzenie zarówno prostych sklepów internetowych jak i rozbudowanych platform sprzedażowych (B2B i B2C)

Maintenance

Opłata jest wyliczana na podstawie wartości licencji ceny cennikowej SAP Business One nie uwzględniającej upustów. Opłata jest naliczana rocznie, płatna w okresach miesięcznych. Obejmuje dostawę nowych wersji oprogramowania oraz konsultacje telefoniczne i przetwarzanie zgłoszeń do systemu serwisowego.

Make to Order

(MTO) produkcja na zamówienie – model/strategia produkcji realizowany w oparciu o indywidualne zamówienia odbiorców. Produkcja rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu zamówienia od klienta.

Make to Stock

(MTS) produkcja na magazyn – model/strategia produkcji powtarzalnej, realizowanej najczęściej na podstawie prognozy popytu, czy historii sprzedaży.

MES

(Manufacturing Execution System) system informatyczny klasy MES, zarządza procesami produkcyjnymi od planowania, przes sterowanie realizacją produkcji, ciągły monitoring i kontrolę, po analizy wydajności

MOQ (Minimum Order Quantity)

Minimalna ilość zamówienia danego produktu, jaką można zamówić, aby producent/ dostawca przystąpił do realizacji zamówienia. Na ilość minimalną mają wpływ liczne czynniki, w tym ekonomiczny, logistyczny oraz techniczny.

MPS

(Master Production Schedule) główny harmonogram produkcji

MRP

(Material Requirements Planning) planowanie zapotrzebowania materiałowego, dotyczy planowania potrzeb materiałowych (surowców, materiałów, komponentów) głównie pod kątem produkcji

MRP II

(Manufacturing Resource Planning) rozwinięty system planowania zapotrzebowania materiałowego, rozszerzony o algorytmy CRP (Capacity Requirements Planning – planowanie zdolności produkcyjnych), a także o elementy dotyczące strategicznego zarządzania produkcją oraz aspekt finansów, kadr i zasobów.

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Ocena Klienta 360

funkcjonalność SAP Business One umożliwiająca dostęp do najważniejszych, zagregowanych danych i wskaźników KPI konkretnego odbiorcy, z zakresu sprzedaży, realizacji zleceń i należności

OCR

(Optical Character Recognition) Optyczne Rozpoznawanie Znaków – technika rozpoznawania tekstu z cyfrowych obrazów dokumentów, np. w dokumentach zeskanowanych, używanana np. w systemach klasy DMS

Omnichannel

strategia sprzedaży, która zakłada, że należy zapewnić klientom wiele różnych kanałów komunikacji (np. sklep internetowy B2C,B2B, marketplace itd.) w celu zwiększenia dostępności oferty i komfortu zakupów.

Opieka utrzymaniowa

(maintenance) obejmująca dostawę nowych wersji oprogramowania oraz konsultacje i przetwarzanie zgłoszeń do systemu serwisowego

OSS

VAT OSS (One Stop Shop) to procedura rozliczania podatku VAT, dotycząca głównie transakcji w sektorze B2C.

PaaS

(Platform as a Service) – platforma jako usługa

PDM

(Product Data Management) – zarządzanie danymi produktu

Pervasive Analytics

(Analiza Uniwersalna) funkcjonalność analityczna w SAP Business One umożliwiajaca dostęp do danych zwizualizowanych w personalizowany sposób

PLM

(Product Lifecycle Management) – zarządzanie cyklem życia produktu

PMS

(Project Management Software) – oprogramowanie do zarządzania projektami w firmie

predictive maintenance

predykcyjne utrzymanie ruchu, kontrola i monitorowanie przy użyciu sensorów: maszyn, linii produkcyjnych oraz innych urządzeń, w celu oceny ich jakości, stanu technicznego oraz stopnia zużycia związanego z eksploatacją w celu uniknięcia potencjanych skutków awarii

produkcja ciągła

(flow manufacturing) forma organizacji produkcji, w której maszyny i operatorzy obsługują taki sam, zwykle nieprzerwany przepływ materiałów.

produkcja dyskretna

(discrete manufacturing) produkcja odrębnych, pojedynczych, łatwych do zidentyfikowania produktów produktów, takich jak np. pojazdy, urządzenia elektryczne lub komputery

produkcja jednostkowa

metoda produkcji polegająca na wytwarzaniu wyrobów niepowtarzalnych, unikalnych

produkcja masowa

(mass production) produkcja na dużą skalę, powtarzalna, realziowana najczęściej na tasmach produkcyjnych lub liniach produkcyjnych

produkcja odchudzona

(lean production) filozofia produkcji kładąca nacisk na minimalizację ilości wszystkich zasobów wykorzystywanych w produkcji

produkcja procesowa

metoda produkcji, w której zastosowanie mają technologie procesów ciągłych

produkcja seryjna

metoda produkcji polegająca na wytwarzaniu serii wyrobów, produkowanych w identyczny sposób

R&D

(Research and Development) prace badawczo-rozwojowe

R2Płatnik

Program kadrowo-płacowy dla SAP Business One

RCP

Rejestracja Czasu Pracy

RDP

(Remote Desktop Protocol) protokół pozwalający na komunikację z usługą terminala, pulpitem zdlanym (pozwalający na połaczenie ze zdalna maszyną wirtualną)

RFID

(Radio Frequency Identification) system identyfikacji bazujący na wykorzystaniu fal radiowych

ROI

(Return on Investment) zwrot z inwestycji

RSP

(Remote Suport Platform) platforma zdalnego wsparcia dla SAP Business One

RZiS

Rachunek Zysków i Strat

S&OP

S&OP (Planowanie sprzedaży i operacji) w czasie rzeczywistym

SaaS

(Software as a Service) oprogramowanie jako usługa, udostępnianie oprogramowania przez Internet

SAKOL

Integracja SAP Business One z kolektorami, umożliwia kompleksową obsługę gospodarki magazynowej (WMS)

SAP Business One Cloud

oprogramowanie instalowane jest w chmurze, której utrzymanie i aktualizowanie bierze na siebie Partner

SAP Business One On-Premise

oprogramowanie instalowane jest na infrastrukturze IT należącej do klienta i przez niego utrzymywanej

SAP Business One Visual Studio

zintegrowane środowisko programistyczne i edytor kodu dla deweloperów oprogramowania

SCE

(Supply Chain Execution) – realizacja w łańcuchu dostaw

SCM

(Supply Chain Management) – zarządzanie łańcuchem dostaw

SCP

(Supply Chain Planning) – planowanie łańcucha dostaw

SDK

(Software Development Kit) – zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających z biblioteki pod daną platformę

Semantic layer

warstwa semantyczna jest formą integracji danych, zapewnia spójny sposób ich interpretacji

Service Layer

nowa generacja rozszerzenia API, umożliwia łączenie aplikacji, oprogramowania i usług z SAP Business One. Zapewnia jednolity sposób udostępniania w pełni funkcjonalnych obiektów biznesowych na wysoce skalowalnym i wysoce dostępnym serwerze sieci Web

Slim VAT

Nazwa utworzona od ang. simple, local, modern – pakiet objaśnień dot. podatku od towarów i usług wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu uproszczenia rozliczeń VAT, obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku. Główne założenia Slim Vat to m.in. uproszczenie zasad korygowania faktur, ułatwienia dot. sprzedaży eksportowej, ujednolicenie przeliczeń kursów walut, regulacje dot. odliczania VAT.

Slim VAT 2

Pakiet zmian w zakresie rozliczeń podatku VAT, obowiązujący od 1 października 2021. Nowe zasady z dot. m.in.: regulacji dot. eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wydłużenia terminu ulgi na złe długi, odliczeń VAT,  sprzedaży nieruchomości, czy uregulowań dot. rachunku VAT.

Split Payment

mechanizm płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy i usługodawcy

SPUMA

Elektroniczny Obieg Dokumentów (DMS), aplikacja umożliwiająca zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów

SRM

(Supplier Relationship Management) – zarządzanie relacjami z dostawcami.

SSL

(Secure Socket Layer) protokół sieciowy używany do zabezpieczania komunikacji odbywającej się w Internecie

Subskrypcja

mechanizm służący do zbierania od użytkowników ich adresów e-mail, które następnie są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji w formie elektronicznej

Subskrypcja oprogramowania

rodzaj abonamentowego dostepu do oprogramowania w ramach stałej, miesięcznej lub rocznej opłaty

TESM

(Triple Exponential Smoothing) – potrójne wygładzenie wykładnicze, element Inteligentnej Prognozy

Traceability

(identyfikowalność) możliwość jednoznacznego zidentyfikowania produktu oraz jego zdolność jego śledzenia w przepływie procesu produkcji, łańcuchu i sieciach dostaw

UX

(User Experience) doświadczenie użytkownika, całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu

Web client

(klient webowy) interfejs umożliwiający pracę z oprogramowaniem/aplikacją przez przeglądarkę internetową

Web services

(usługi sieciowe) udostępnianie danych w Internecie poprzez standardowe interfejsy umożliwiające automatyczną wymianę informacji między aplikacjami

WMS

(Warehouse Management Software) oprogramowanie zarządzające magazynem

WSTO

(Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) odbywająca się za pośrednictwem procedury One-Stop-Shop (OSS)

YTD

(Year-to-date) okres rozpoczynający się od 1 stycznia bieżącego roku i kończący się w dniu obecnym. YTD używany jest jako odnotowanie rezultatów aktywności od początku roku podatkowego, do dzisiaj.

Zestawienie obrotów i sald

(a trial balance) zestawienie obejmujące wykaz kont syntetycznych, ich salda początkowe, obroty debetowe i kredytowe oraz salda końcowe. Zestawienie pełni funkcję kontrolną i informacyjną.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie