Oprogramowanie do zarządzania projektami – dobra organizacja procesów w firmie

Funkcjonalność Zarządzanie projektami w SAP Business One umożliwia scentralizowanie wszystkich transakcji, dokumentów i zasobów dotyczących projektu w jednym miejscu. Dostęp do bieżących raportów umożliwia analizę różnych aspektów projektu takich jak: koszty i przekroczenia budżetu, planowanie i wykorzystanie zasobów, postęp realizacji, czy terminowość realizowanych zadań. Oprogramowanie do zarządzania projektami SAP Business One wspiera Cię w prowadzeniu między innymi projektów badawczo – rozwojowych (R&D), wdrażaniu nowych technologii czy grup produktowych, obsłudze inwestycji czy wdrażaniu prototypów.

Oprogramowanie do zarządzania projektami SAP B1.png

Zaplanuj projekt – zasoby, działania, budżet, harmonogram

Zaplanuj wszystkie niezbędne elementy dotyczące projektu: zasoby, działania, budżet, harmonogram itd. Przygotuj harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF), uwzględniający między innymi bieżące ceny materiałów i usług w oparciu o cenniki dostawców, koszty normatywne (KNR) i wskaźnikowe (maszynogodzina, roboczogodzina), a także planowane koszty stałe i zmienne czy koszty amortyzacji. Zaplanuj realizację projektu, przydzielaj zadania w oparciu o matrycę umiejętności i zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów i aktualną dostępność zasobów. System do zarządzania projektami pozwoli Ci na uwzględnienie bieżących obciążeń maszyn i urządzeń, planów urlopowych, bieżących zadań.

Planować możesz na podstawie bazy zasobów i predefiniowanych czynności projektowych (szablonów) oraz wykorzystując jako wzorce dotychczas zrealizowane projekty.

Skuteczne oprogramowanie do zarządzania projektami - monitoruj działania i analizuj efekty

Kontroluj działania i analizuj ich efekty w czasie rzeczywistymi, na każdym etapie realizacji projektu. Podziel projekt na fazy, fazy na etapy, a etapy na działania. Planuj zasoby (pracownicy, maszyny, środki transportu, materiały), buduj harmonogramy (w tym harmonogram rzeczowo – finansowy) i nadzoruj ich realizację. Program do zarządzania zadaniami to prosty sposób na rozliczanie czasu pracy, sprawdzanie na bieżąco postępów realizowanych zadań (przypisanych do etapów projektu). Kontroluj budżet i terminowość zaplanowanych zadań oraz zakres projektu. Maksymalnie wykorzystuj dostępne zasoby. Reaguj z wyprzedzeniem dzięki systemowi przypomnień i alertów sygnalizujących ewentualne zagrożenia i ryzyka.

Kontroluj budżet projektu z oprogramowaniem SAP Business One

Project Management w SAP umożliwia precyzyjną kontrolę kosztów i weryfikowanie działań na każdym etapie realizowanego przedsięwzięcia. Definiuj budżet projektu i rozliczaj go na bieżąco. W każdej chwili sięgaj po informację o rentowności prowadzonych projektów, kosztach poszczególnych działań, a także o przekroczeniach budżetu czy ewentualnych opóźnieniach w harmonogramie. Sprawdzaj między innymi: koszty ogólne, planowane, rzeczywiste czy budżetowe, jak też koszty: administracyjne, transportu, delegacji, szkoleń czy wydatki dodatkowe (najem, media) itd. Weryfikuj przebieg prac i ich zgodność z zapisami w umowach, czy z harmonogramem fakturowania. Generuj faktury, WZ, zlecenia produkcyjne i inne, zgodnie z etapami uwzględnionymi w dokumentacji projektowej.

Zarządzaj projektami skutecznie - korzystaj z bieżącego raportowania

Dostęp do bieżących raportów w oprogramowaniu do zarządzania projektami umożliwia analizę różnych aspektów projektu. Korzystaj ze wbudowanych raportów takich jak: arkusz czasu pracy, raport centrów kosztów, raport księgowań według projektu, rachunek zysków i strat według projektu, zestawienie obrotów i sald, wykres Gantta czy sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych projektu (cash flow). Wspieraj swoją pracę indywidualnymi zestawieniami dotyczącymi między innymi: przebiegu projektów, budżetów, terminów realizacji prac i ich zakresu.

Zarządzaj obiegiem dokumentów i dokumentacją projektową

Oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala na zarządzanie wszystkimi dokumentami dotyczącymi projektu (protokołami realizacji, protokołami odbioru, gwarancjami, rysunkami technicznymi, planami budowy, pozwoleniami itp). Korzystaj z możliwości wiązania z projektem: dokumentów sprzedażowych (umowy ramowe, oferty, zlecenia sprzedaży, faktury oraz korekty i zwroty), dokumentów zakupowych (zarówno kosztowych jak i materiałowych) oraz dokumentów produkcyjnych i zleceń produkcyjnych.   

Najlepszy program do zarządzania projektami – zintegrowana informacja

Zarządzaj projektami z pomocą jednego, spójnego narzędzia, które jest jednocześnie częścią całego systemu wspomagającego zarządzanie firmą (ERP). Dzięki temu doskonale zorganizujesz swoje projekty, usprawnisz komunikację, dotrzymasz wszystkich terminów, unikniesz powielania informacji w wielu rozproszonych aplikacjach. Dzięki systemowi do zarządzania projektami SAP Business One korzystasz z jednej bazy danych, materiałów, zasobów, pracowników, klientów i dostawców. Cały czas śledzisz bieżący wynik projektu w kontekście całej firmy i wszystkich przychodów i kosztów.    

SAP - nowoczesne narzędzie do zarządzania projektami - główne korzyści:

  • Spójna, zintegrowana, wspólna baza projektów, zasobów, dokumentów połączona z kontrahentami, księgowością, kontrolingiem,
  • łatwe zarządzanie dokumentacją projektową – stały dostęp do wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi projektami,
  • precyzyjna kontrola budżetu projektu, umożliwiająca weryfikację działań na każdym etapie,
  • monitorowanie postępów w realizacji zadań, kontrola umów i terminów,
  • przypomnienia i alerty, sygnalizowanie zagrożeń i ryzyk,
  • kontrolowanie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
  • dostęp do różnego rodzaju raportów – w trakcie realizacji i po każdym zrealizowanym etapie.

Zainteresowanych programem do zarządzania projektami – systemem SAP Business One – zapraszamy do kontaktu: napisz lub zadzwoń

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie