Produkcja, Prognozy i MRP

W SAP Business One możesz zarządzać zarówno produkcją seryjną, jak i jednostkową, dyskretną lub procesową. Moduł Produkcja kompleksowo obsługuje procesy produkcyjne i pomaga planować zapotrzebowanie na materiały, surowce i zasoby niezbędne do produkcji. Dzięki temu możesz budżetować wydatki i tworzyć kalkulacje, technologię i marszruty, monitorować aktualny stan procesu produkcji, rozliczać koszty, a także porównywać koszty planowane z kosztami rzeczywistymi.

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych SAP Business One
Planowanie produkcji

Planuj i twórz harmonogramy produkcyjne dzięki graficznemu i intuicyjnemu interfejsowi. Twórz wielopoziomowe drzewa produktu (BOM) i precyzyjnie szacuj czas produkcji wyrobów gotowych oraz termin realizacji dostawy.

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Monitoruj poszczególne etapy produkcji i zarządzaj zleceniami produkcyjnymi, błyskawicznie reaguj na zmiany. Identyfikuj i śledź produkty poprzez zarządzanie partiami i numerami seryjnymi.

MRP

Planuj zapotrzebowanie materiałowe w oparciu o zdefiniowane zasady planowania jak ilości minimalne, czas realizacji, dostawy w drodze. Analizuj prognozowane zapotrzebowanie w odniesieniu do bieżących stanów magazynowych, planowanej sprzedaży, czy bieżącej produkcji.

Rejestracja czasu pracy

Zautomatyzuj rejestrację czasu pracy przez pracowników dzięki wykorzystaniu dotykowych paneli produkcyjnych. Uwzględniaj rzeczywisty czas pracy w rozliczeniu wynagrodzeń.

Rozlicznie kosztów produkcji

Kontroluj koszty zleceń produkcyjnych porównując koszty planowane i rzeczywiste. Weryfikuj koszty zużycia maszyn i zarządzaj ich wydajnością.

Kontrola jakości

Rejestruj specyfikacje jakościowe umożliwiające weryfikację badanych parametrów i kontroluj jakość materiałów i wyrobów.

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych

SAP Business One to kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwami, którego integralną częścią jest moduł Produkcja. System ERP dla firm produkcyjnych umożliwia zarządzanie nie tylko produkcją, ale całym przedsiębiorstwem (poznaj wszystkie funkcje systemu SAP). Dzięki elastycznym możliwościom dopasowania do indywidualnych potrzeb firm oraz specyfiki ich działalności, oprogramowanie SAP wybierają firmy różnej wielkości o różnych profilach produkcji. Dowiedz się jakie możliwości w zakresie planowania produkcji, zarządzania technologią produkcji, zasobami, procesami produkcyjnymi, zarządzania kontrolą jakości czy kosztami produkcji daje najpopularniejsze rozwiązanie klasy ERP na świecie.

Zarządzanie technologią produkcji (BOM-y)

W ramach technologii wyrobu gotowego (BOM – Bill of Material) możesz zdefiniować:

  • listę komponentów i ilości niezbędne do wytworzenia produktu – surowce, materiały, półprodukty, części, detale. W przypadku braku komponentów głównych możesz korzystać z zamienników (receptura),
  • etapy i kolejność czynności produkcyjnych – operacje technologiczne, planowane czasy operacji, czasy przygotowawcze (np. przezbrojenie maszyny, przygotowanie stanowiska), kontrolę jakości,
  • zasoby wykorzystywane w procesie produkcyjnym – maszyny i linie produkcyjne, urządzenia i narzędzia, ludzie – operatorzy,
  • koszty planowane (z możliwością wskazania MPK czy projektu)

Technologie mogą być tworzone w wielu wersjach i wariantach (np. dla różnych grup klientów).

Jeśli zajmujesz się produkcją na indywidualne zamówienia, a Twój produkt wymaga konfiguracji przez klienta, możesz budować technologię i kalkulację produktu na podstawie danych wprowadzanych przez konfigurator (np. przez www lub w ramach portalu B2B).

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych - planowanie produkcji

Plan produkcyjny przygotowujesz w zależności od przyjętej strategii produkcji (MTSMake To Stock, MTOMake to Order), zarówno na podstawie zamówień klientów, jak i prognoz sprzedaży. Planowane terminy realizacji uwzględniają dostępność komponentów oraz czasy dostawy, a także dostępność zasobów i planowany czas operacji produkcyjnych.

Elementem planowania jest również generowanie zapotrzebowania na brakujące surowce lub ich zamienniki. Zautomatyzuj ten proces używając mechanizmu MRP, dzięki czemu zamówienia na wymagane do produkcji surowce zostaną przygotowane i wysłane do dostawców automatycznie.

Wyeliminuj obieg dokumentacji papierowej i wykorzystaj panele meldunkowe do udostępniania pracownikom planu zadań i operacji produkcyjnych, aby zwiększyć komfort ich pracy. Wówczas będziesz mieć pewność, że Twoi ludzie mają dokładnie zaplanowany harmonogram pracy, operacje technologiczne wykonywane są w ustalonej kolejności, a surowce dostarczane do maszyn w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości.

Zasoby - maszyny i linie produkcyjne, narzędzia, ludzie, inne

W procesie produkcji możesz zarządzać wszystkimi zasobami, wykorzystywanymi do wytwarzania produktów, takimi jak maszyny i linie produkcyjne, operatorzy, urządzenia i narzędzia. Sprawne funkcjonowanie produkcji zależy od optymalnego wykorzystania zasobów.

Żeby zarządzać zdolnościami produkcyjnymi dla każdego zasobu możesz zdefiniować m.in. wydajność z uwzględnieniem kalendarzowego czasu pracy oraz pracochłonność w oparciu o normy cząstkowe (np. czas niezbędny na wykonanie wyrobu lub operacji). W zestawieniu z efektywnym czasem pracy i rzeczywistym obciążeniem zasobów otrzymasz kompletną informację o dostępności zasobów, a tym samym podstawę do optymalizacji ich wykorzystania w procesie produkcji.

W przypadku zasobów ludzkich możesz uwzględniać dodatkowe czynniki jak np. matryca kompetencji, uprawnienia, odbyte szkolenia i inne. Dostępność pracowników będzie wynikała również z ich nieobecności (urlopy, zwolnienia lekarskie). Dane mogą być automatycznie synchronizowane z systemem ewidencji czasu pracy (RCP).

MES (Manufacturing Execution System)

Dzięki aplikacji typu MES (System Realizacji Produkcji) możesz na bieżąco monitorować procesy produkcyjne i śledzić postęp realizacji zleceń. Wymaga to wyposażenia gniazd produkcyjnych, w odpowiednie ekrany (najczęściej dotykowe), terminale produkcyjne, terminale mobilne czy bardziej zaawansowane kioski przemysłowe, które dodatkowo mogą być połączone z systemem kart czasu pracy (wybór urządzenia zależy najczęściej od warunków panujących na hali produkcyjnej, np. odporność na wilgoć, temperaturę, zapylenie).

Pracownik po zalogowaniu lub zeskanowaniu identyfikatora (np. karty RCP) na panelu meldunkowym otrzyma czytelne instrukcje/listę zadań do wykonania w ramach zaplanowanego harmonogramu produkcji i zleceń produkcyjnych. Dzięki temu klikając odpowiednie kroki na ekranie, będzie mógł na bieżąco rejestrować realizowane czynności produkcyjne oraz informacje dodatkowe (np. ilość wykonanych produktów, braki, straty, awarie, kontrolę jakości, przygotowanie stanowiska, przezbrojenie maszyny, inne).

Dzięki rejestracji on-line czynności i zadań produkcyjnych masz możliwość bieżącego śledzenia procesów produkcyjnych i produkcji w toku oraz wydajności maszyn, linii produkcyjnych czy operatorów. Możesz wykrywać przestoje, awarie, błędy i opóźnienia, a następnie analizować ich przyczyny i szybko reagować. Dowiedz się
więcej o rejestracji produkcji on-line.

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych - kontrola jakości

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych SAP Business One pozwala osiągnąć lepszą jakość wyrobów, zapewnić zgodność z wymogami i normami oraz ograniczyć błędy dzięki właściwie zorganizowanej kontroli jakości. Możesz wdrożyć odpowiednie procedury sprawdzania jakości na każdym etapie np. podczas przyjmowania dostawy surowców na magazyn, w trakcie procesu produkcji poprzez badanie próbek lub każdej sztuki, czy podczas kompletacji i pakowania.

Kontrolerzy powiadamiani są automatycznie o konieczności przeprowadzenia kontroli – najczęściej na panelach meldunkowych wyświetlane są odpowiednie instrukcje. Wyniki kontroli wprowadzane są na bieżąco, dzięki czemu informacja np. o wadliwych sztukach jest dostępna od razu w systemie.

Jeśli specyfika produkcji wymaga kontroli każdej sztuki i jest realizowana bez udziału operatorów, np. z wykorzystaniem kamer i czujników wizyjnych, wyniki pobierane są automatycznie bezpośrednio z urządzeń.
Dodatkowo system ERP dla produkcji umożliwia załączanie zdjęć kontrolowanych surowców, półfabrykatów czy wyrobów. W przypadku branż wymagających specjalistycznej dokumentacji zapewnienia jakości możliwie jest automatyczne generowanie protokołów, certyfikatów, raportów z wykonania testów lub badań czy raportów wykazujących zgodność wykonanych działań z instrukcją.

Zarówno metodę jak i sposób realizacji kontroli jakości możesz elastycznie dostosowywać do specyfiki Twojej produkcji, rozmieszczenia punktów kontrolnych na hali czy dostępności specjalistycznego sprzętu oraz ludzi.

Oprogramowanie produkcyjne - integracja z maszynami

Połącz system SAP Business One z maszynami, czujnikami czy sensorami, wykorzystując technologię IoT (Internet of Things) oraz wbudowane mechanizmy integracji. Przechwytuj dane o realizacji produkcji automatycznie, bezpośrednio z maszyn.
Wykorzystaj czujniki rejestrujące np. temperaturę, wilgotność czy wibracje do kontroli pracy i stanu technicznego urządzeń oraz stopnia ich zużycia. Zapobiegaj awariom zanim się pojawią i obniż koszty eksploatacji (Predictive Maintenance – Predykcyjne utrzymanie ruchu).

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych - koszty produkcji

Precyzyjnie identyfikuj koszty zużycia zasobów i porównuj je z kosztami planowanymi (faktyczne koszty wynagrodzenia rozliczane są bezpośrednio do zleceń produkcyjnych czy operacji produkcyjnych dzięki rejestracji czasu pracy).  

Monitoruj zużycie zasobów w procesie wytwarzania, precyzyjnie analizuj i rozliczaj koszty produkcji, optymalizuj plan produkcji, unikając wąskich gardeł wynikających z obciążenia zasobów. Kontroluj koszty zasobów, amortyzacji, zużycia energii, wydajności czy gospodarki narzędziowej w powiązaniu ze środkami trwałymi.

Dzięki precyzyjnemu rejestrowaniu zużycia surowców, materiałów, narzędzi, czasów pracy i innych zdarzeń, kontroluj Koszty produkcji – jako całość poniesionych nakładów na wyprodukowanie wyrobu gotowego, w oparciu o proces technologiczny. Identyfikuj nakłady w podziale na:

  • bezpośrednie koszty produkcji, takie jak wartość zużytych surowców, mediów (energia elektryczna, paliwo, itp.), robocizna, itp.
  • pośrednie koszty produkcji, które mogą stanowić podstawę układu kalkulacyjnego wg wybranego klucza, to min. koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty sprzedaży, koszty zakupu.

Uzyskaj pełną wiedzę o realnych kosztach produkcji i zysku na zleceniu, kontroluj i rozliczaj techniczny i rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu gotowego. Porównuj koszt planowany z kosztem rzeczywistym. Dzięki możliwości dokładnej kalkulacji kosztów wiesz, ile kosztuje Cię wyprodukowanie danego produktu, dzięki czemu możesz elastycznie modyfikować jego cenę, a tym samym podnosić konkurencyjność.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o SAP Business One? Umów się na prezentacjęZadzwoń lub napisz.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie