Rejestracja produkcji on-line w SAP Business One

Wyposażając linie montażowe w ekrany dotykowe, panele lub kioski produkcyjne zyskujesz możliwość monitorowania postępu procesu produkcji i rejestracji czasu pracy do operacji produkcyjnych. Możesz sprawdzać rzeczywisty czas poszczególnych etapów zleceń i na bieżąco weryfikować ich statusy. Dzięki temu automatyzujesz produkcję, monitorujesz wydajność i precyzyjnie rozliczasz koszty.

Rejestracja produkcji w SAP Business One - SAKOL - PRODUKCJA

Realizacja produkcji w SAP Business One

SAP Business One pozwala na kompleksowe zarządzanie produkcją, w tym na stałe monitorowanie stopnia zaawansowania realizacji zleceń produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu na hali produkcyjnej urządzeń takich jak:

 • Panele meldunkowe i kioski produkcyjne (komputerowe urządzenia przemysłowe, odporne na wymagające warunki otoczenia w tym:. temperaturę, zapylenie, wilgoć)
 • terminale dotykowe (komputery przemysłowe wykorzystujące ekrany dotykowe, pozwalające m.in. na intuicyjną rejestrację danych bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych)
 • rejestratory biometryczne (urządzenia wykorzystujące dane biometryczne np. linie papilarne do identyfikacji osób)
 • narzędzia typu Time Tracker (urządzenia wspierające ewidencję czasu pracy lub śledzenie aktywności maszyn i aplikacji)
 • mobilne kolektory danych (przenośne terminale wyposażone w czytniki kodów kreskowych lub kodów QR)
 • czytniki RFID (urządzenia, które za pomocą fal radiowych pozwalają bezobsługowo identyfikować przedmioty lub osoby; używane m.in. w kartach dostępu)

możesz znacząco usprawnić planowanie zasobów i przydzielanie zadań do operacji produkcyjnych. Wymienione wyżej urządzenia umożliwiają rejestrację czynności produkcyjnych on-line. Pracownicy na specjalnych ekranach dotykowych, zgodnie z harmonogramem produkcji, otrzymują precyzyjne instrukcje w postaci przewodnika produkcyjnego. Zawiera on marszrutę oraz czytelne informacje dla operatora jakie czynności i w jakiej kolejności ma do wykonania w ramach zlecenia. Kolejność czynności produkcyjnych zdefiniowana jest w BoM (Bill of Material – Drzewo Produktu). BoM-y definiują marszrutę i zużycie zasobów: surowce, zasoby ludzkie, linie produkcyjne i gniazda produkcyjne, maszyny i inne składników potrzebne do wytworzenia produktu.

BOM drzewo produktu marszruta SAP Business One 10

W SAP Business One obsługa procesu wytwarzania oparta jest o zlecenia produkcyjne tworzone na podstawie receptur produkcyjnych (BoM). Operator na stanowisku produkcyjnym na bieżąco rejestruje wykonywane czynności, dzięki czemu możesz w czasie rzeczywistym kontrolować statusy zleceń. To z kolei pozwala na zapewnianie ciągłości produkcji.

W ramach zlecenia produkcyjnego SAP Business One umożliwia również wydruk etykiet zawierających kody kresowe (BarCode) lub QR.  Po każdej operacji technologicznej można drukować etykiety pomocnicze, których skanowanie może być wejściem do kolejnego etapu produkcji. Po zakończeniu produkcji drukowane są etykiety wyrobu gotowego.

etykieta produktu końcowa- etykieta wyrobu gotowego -1 rejestracja produkcji - zlecenia produkcyjne

Dynamiczna logistyka procesu produkcyjnego

Wykorzystanie numerów seryjnych lub/i  numerów partii w odniesieniu zarówno do surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych umożliwia śledzenie ich użycia w procesie produkcji, a następnie dystrybucji (pełne traceability).

Wydanie surowców na produkcję może odbywać się etapami (nawet w ramach jednego zlecenia) w zależności od potrzebnej ilości surowca w danym dniu lub w zależności od dostępnego miejsca na składowanie surowca bezpośrednio przy maszynie.

Dzięki rejestracji produkcji w trybie on-line możesz:

 • dynamicznie generować żądanie przesunięcia magazynowego w ilościach zgodnych z bieżącym zużyciem surowca w procesie
 • przesuwać żądaną ilość na lokalizację maszyny
 • zgłaszać żądanie przesunięcia po zakończeniu produkcji na magazyn wyrobów gotowych
 • generować przesunięcia półfabrykatów pomiędzy maszynami i liniami produkcyjnymi

Wszystkie te operacje rejestrowane są w SAP Business One w czasie rzeczywistym, co pozwala na stały monitoring etapów zlecenia oraz śledzenie ścieżek surowców i stopnia wykorzystania zasobów.

W procesie rejestracji produkcji możesz wykorzystać kolektory lub czytniki RFID by jeszcze sprawniej rejestrować zużyte surowce, półprodukty, czy wykorzystane maszyny i urządzenia.

Kolektory mobilne SAKOL - integracja terminali mobilnych z SAP Business One

Planowane i rzeczywiste koszty produkcji

Rejestrując czas pracy i zużycie zasobów, w tym surowców, zyskujesz informację o rzeczywistych kosztach produkcji. W SAP Business one w ramach każdego zlecenia rzeczywiste koszty produkcji są zestawiane z kosztami planowanymi. Koszty planowane (TKW – technicznym kosztem wytworzenia) kalkulowane są na podstawie BoM.

Porównanie planowanego technicznego kosztu wytworzenia z rzeczywistym kosztem produkcyjnym pozwala na analizę ewentualnych odchyleń. Na tej podstawie możesz weryfikować opłacalność i kalkulować cenę sprzedaży, a w razie potrzeby aktualizować cenniki i oferty. Znając dokładny czas potrzebny na wyprodukowanie konkretnych  towarów możesz również precyzyjniej szacować czas realizacji zamówień.

Realizacja produkcji w SAP Business One - kluczowe korzyści:

 • Zapewnienie płynności i stałej kontroli procesu produkcyjnego
 • Precyzyjna rejestracja czasów operacji produkcyjnych i śledzenie zasobów
 • Optymalizacja ruchów logistycznych na produkcji
 • Przesunięcia surowców zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem na ich zużycie
 • Weryfikacja planowanych i rzeczywistych kosztów produkcji
 • Zestawienie planowanego i faktycznego zużycia surowców

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie